Valldahemmet

Norra halland

Stiftelsen Valldahemmet förvaltar det kapital bildats genom försäljning av dåvarande sommarkolonien Valldahemmet och genom donationer och gåvor av privatpersoner.Avkastningen utdelas årligen som stöd till – forskning inom natur-, landskaps-, miljö- och kulturvård- barn- och ungdomsverksamhet samt utbildning härför – hjälpverksamhet åt behövande

Enskild person eller förening, som önskar bidrag från Stiftelsen, sänder ansökan till Stiftelsen Valldahemmet, c/o Nordhallands HembygdsföreningBox 10 094, 434 21 Kungsbacka
Förfrågningar kan göras per tel. 0300-108 44 eller vid besök på kansliet, Västergatan 17 i Kungsbacka, öppet helgfria måndagar och torsdagar kl. 10-15. Ansökan emotses före 7 april 2016.Blankett för ansökan kan erhållas från Hembygdsföreningens kansli.B

Stiftelsen ser gärna, att dess kapital utökas, så att än mer stödjande verksamhet kan bedrivas, och tar därför gärna emot donationer. Gåvomedel kommer till direkt nytta, då de administrativa kostnaderna är nära nog obefintliga. Det är också tillfredsställande att veta, att hjälp och stöd sker inom närområdet. Stiftelsens bankgiro 5874-0622.

Historik
År 1933 invigdes Valldahemmet. Det var en form av kustsanatorium. Verksamheten där skulle förebygga och bekämpa tuberkulosen.Kampen mot tuberkulosen var framgångsrik. Tuberkulosen utrotades. Valldahemmet och liknande institutioner hade inte längre samma funktion att fylla. Det blev istället sommarkolloni, under årens lopp fick 2 500 barn kolonivistelse där.

Den förening, som drivit verksamheten, sålde fastigheten 1976 till Kungsbacka kommun. Försäljningssumman och övriga tillgångar, cirka 600.000 kronor, har sedan förvaltats av föreningen Valldahemmet. Avkastningen av detta kapital har varje år delats ut inom kommunen till behövande och till förenings- och fritidsverksamhet, främst bland ungdomar.

1996 efter branden ombildades Föreningen Valldahemmet till Stiftelsen Valldahemmet för fortsatt förvaltning av kapitalet. Stiftelsen ville också fortsätta arbetet med att utöva hjälpverksamhet, främja barn- och ungdomsverksamhet samt också stödja vetenskaplig forskning inom natur-, landskaps-, miljö- och kulturvård. Då Stiftelsen Valldahemmet saknar administrativ personal och expedition, togs kontakt med Nordhallands Hembygdsförening. Överenskommelse träffades om att Stiftelsen Valldahemmet ingår i Nordhallands Hembygdsförening,